BELOW czy UNDER

Angielskie przyimki "under" i "below" mogą odpowiadać polskiemu słowu 'poniżej'. W tym znaczeniu niejednokrotnie są używane zamiennie, np.:

(1a) There was a signature under the photo.
(1b) There was a signature below the photo.
Pod zdjęciem był podpis.
(2a) She was walking under the wire.
(2b) She was walking below the wire.
Przechadzała się pod kablem.


Wyrazu "under" używamy zazwyczaj, gdy mamy na myśli położenie bezpośrednio, fizycznie 'pod' czymś, np. gdy coś jest czymś przykryte:

(3) There was a dog under the table.
Pod stołem był pies.
(4) He had the wallet hidden under his vest.
Miał portfel schowany pod kamizelką.
(5) I was standing under an umbrella.
Stałem pod parasolem.

W tym samym, czysto fizycznym kontekście można też użyć słowa "underneath\", podkreśla ono, że coś jest ukryte pod czymś, schowane pod czymś, np.:

(6) He had the wallet hidden underneath his vest.
Miał portfel schowany pod kamizelką.
(7) The tunnel goes underneath the English Channel.
Tunel biegnie pod Kanałem La Manche.

Jednak tylko słowo "under" występuje także w znaczeniu 'pod (i wewnątrz)' lub w kontekstach niedotyczących relacji przestrzennych - np. w znaczeniu 'mniej niż\':

(8a) How long can you stay under water?
Jak długo możesz wytrzymać pod wodą?
(8b) *How long can you stay underneath water?
(9a) She is under twenty-one, so she can\'t drink alcohol in many states.
Ona nie ma jeszcze dwudziestu jeden lat, nie może więc pić alkoholu w wielu stanach.
(9b) *She is underneath twenty-one, so she can\'t drink alcohol in many states.
(9c) *She is below twenty-one, so she can\'t drink alcohol in many states.
(10) He spent under ten dollars on this wine.
Na to wino wydał mniej niż dziesięć dolarów.

\'Być pod wrażeniem\' to "be under impression " Jako ciekawostkę warto podać, że potoczny zwrot "five feet under" znaczy 'w grobie'.

Zdanie (9c) nie jest całkowicie niepoprawne - może natomiast brzmieć sztucznie. Należy jednak zauważyć, że, pomimo iż słowa "below" nie używamy raczej w znaczeniu 'poniżej (pewnego wieku)', spotyka się je często w znaczeniu 'poniżej (pewnego poziomu)', 'poniżej (punktu na danej skali)' i w ogóle w kontekście miar, zwłaszcza przy opisywaniu relacji góra-dół, np.:

(11a) The temperature has fallen below zero.
Temperatura spadła poniżej zera.
(11b) *The temperature has fallen under zero.
(12a) His IQ is below average.
Jego iloraz inteligencji jest poniżej średniej.
(12b) *His IQ is under average.

Dlatego zdania (8a) i (9a) mogłyby być przeformułowane w następujący sposób:

(13) How long can you stay below the surface of the water?
Jak długo możesz wytrzymać pod powierzchnią wody?
(14) She is below the age of twenty-one, so she can\'t drink alcohol in many states.
Ona nie ma jeszcze (wieku) dwudziestu jeden lat, nie może więc pić alkoholu w wielu stanach.

Wyrazu "below" używamy także, kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest 'poniżej' czegoś w bardzo ogólnym sensie, 'niżej' od pewnego poziomu, np.:

(15) From the bridge the people below us seemed very small.
Z mostu ludzie pod nami wyglądali na bardzo małych.
(16) She had a below-the-knee skirt.
Miała sukienkę sięgającą poniżej kolan.
(17) The sun was setting below the horizon.
Słońce zachodziło za horyzontem.

Gdybyśmy w zdaniu (15) zamiast "below" użyli "under\", zdanie mówiłoby o ludziach bezpośrednio pod nami (pod samym mostem).

Wyraz "below" może też pełnić funkcję przysłówka i znaczyć 'poniżej' w kontekście położenia w tekście. Zajmuje wtedy pozycję za rzeczownikiem nazywającym to, co jest poniżej, np.:

(18) Please refer to the table below.
Proszę porównać z tablicą poniżej.

Warto przy tym zauważyć, że przeciwieństwo wyrazu "below\", czyli wyraz "above" ('powyżej') może w omawianym kontekście zajmować pozycję zarówno po, jak i przed rzeczownikiem (w tym drugim wypadku funkcjonuje jak przymiotnik), np.:

(19a) The story below is based on facts.
Poniższa historia oparta jest na faktach.
(19b) *The below story is based on facts.
(20a) The story above is based on facts.
(20b) The above story is based on facts.
Powyższa historia oparta jest na faktach.


Słowa "above" warto również używać w znaczeniu 'wcześniej wspomniany', 'powyższy', gdy odnosimy się do wcześniejszej części wypowiedzi. Unikamy w ten sposób bardzo nieporadnego określenia "aforementioned" (dosł. 'wcześniej wspomniany'), które pojawia się na dobrą sprawę tylko w formalnych dokumentach prawnych.

Zwrot "far below" znaczy 'daleko poniżej', np.:

(21a) His income is far below average for specialists in Warsaw.
Jego dochody są daleko poniżej średniej (płacy) specjalisty w Warszawie.
(21b) *His income is much below average for specialists in Warsaw.
(21c) *His income is lot below average for specialists in Warsaw.

Warto zapamiętać, że "a remark below the belt" to 'uwaga poniżej pasa'. Samo "below" może też znaczyć 'na ziemskim padole'.

Wyraz "beneath" występuje czasem jako synonim przyimków "under" i "underneath\", ale jest nieco staroświecki.

(22) I hid the treasure beneath the pile of earth.
Ukryłem skarb pod kopcem ziemnym.
(23) She met him beneath the sculpture of Chopin.
Spotkała go pod pomnikiem Szopena.
(24) Beneath her cynicism, she has a heart of gold.
Pod swoim cynizmem chowa złote serce.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...